پرسش مهر19

پرسش مهر98-97

  • ۱۴:۳۸

هرســاله در آغــاز ســال تــحــصــیــلـی رئیــس جــمــهور محترم پــرســشـی را مــطــرح مــی کـنند . دانــش آمــوزان ،اولــیــا و فــرهنــگــیــان مـی تــوانــنــد بــا پــاســخــگــویی بــه ایــن پــرســش ،مــوجب تـحــقــق اهداف ذیــل شــونــد.

پــرسش مــهر ســال تــحــصــیــلی98- 97:
حــجت الــاســلــام حــســن روحــانی رئیــس جــمــهور محترم درآیین بازگشایی مدارس وآغاز سال تحصیلی جدیدپرسش مهرسال تحصیلی98-97 رابه موضوع مهارت آموزی اختصاص داد واز دانش اموزان سوال کرد:درسال گذشته چه مهارت هایی در مدرسه آموختید وبرای امسال در این زمینه چه انتظاراتی دارید ؟

  • ۲۰
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
Designed By Erfan Powered by Bayan